Nouvo teknoloji yo jwenn tout kalite nouvo metòd pou fè avanse èd ak asistans apre tranblemandtè ann Ayiti an (Creole)

RELATED LINKS

News Release:
English | French | Creole
Publication:
English | French | Creole

Miami (11 janvye 2011) Selon yon nouvo rapò, sekourist sèvi avèk teknoloji ki pat janm sèvi anvan sa e nan nouvo jan lè yo entèvni nan Ayiti apre tranblemandtè kit e ravaje peyi an.

Kat jeyografik ki entèyaktif e mesaj SMS (Sèvis Mesaj Kout) te sèvi pou gide ekip rechèch ak sovtaj yo, e jwenn moun ki bezwen resevwa asistans ijan, pandan peyi karayibeyen an te vin tounen yon vre laboratwa pou nouvo zouti kominikasyon.

Menmsi inovasyon sa yo te gen divès nivo enpak ann Ayiti, yo demontre posibilite pou jan yo kapab sèvi nan lòt kriz nan lavni, selon konklizyon rapò an, ki gen pou tit “ Medya, Sistem Enfomasyon ak Kominote: Leson Nou Aprann ann Ayiti” (Media, Information Systems and Communities: Lessons from Haiti). Se Communicating with Disaster Affected Communities (Kominikasyon ak Kominote Katastwòf Afekte), you òganizasyon ki okipe de kominikasyon avèk zòn ki sibi katastwòf, ki pwodui rapò sa a gras a yon apwi Internews Network epi finansman Fondasyon John S. ak James L. Knight.

“Eksperyans ayisyèn la byen montre jan medya dijital yo e teknoloji enfòmasyon yo kapab fè anpil pou amelyore efò pou pote èd ak asistans lè genyen bonjan kowòdinasyon sou teren an,” selon Mayur Patel, ki se direktè evalyasyon stratejik e asistan prezidan an. “Lè nou entegre zouti sa yo pi byen nan efò relèvman apre katastwòf yo, sa kapab pèmèt sove lavi moun nan sityasyon kriz ki kapab prezante a lavni.”

Pami inovasyon yo, genyen:

  • Travayè imanitè yo jwenn enfòmasyon bò kote piblik lan – e aji selon sa yon aprann lan: Rapò sou moun ki te bloke anba dekonb epi sou ijans medikal yo resevwa sou SMS te antre sou yon kat jeyografik sou kompitè epi apresa travayè imanitè yo sèvi ak ransèyman sa yo. Nan youn nan egzanp yo, Marin ameriken yo pote dl oak aparèy sanitè nan yon kan apre yo fin resevwa enfòmasyon sou karans dlo ki te nan kan sa a.

  • Mesaj SMS difize bay popilasyon ayisyèn lan enfòmasyon ki gen enpòtans kritik: Konpayi telefòn selilè yo, gwoup ki fè travay imanitè epi medya yo tou kreye epi itilize kòd 4636 lan pou transmèt mesaj bay Ayisyen pa dizèn de milye sou kesyon enpòtan ki gen rapò ak santé piblik.

  • Volontè yo kreye kòm gid yon seri kat jeyografik ki soti nan sous ki pa sekrè: Volontè yo sèvi ak aparèy GPS pou yo kreye kat jeyografik ki ajou pou pèmèt yo gide gwoup imanitè yo e moun nan piblik lan kap eseye jwenn chimen yo nan zòn ki te afekte yo.

Rapò an bay yon avètisman kont tandans pou moun rele eksperyans ayisyèn lan yo “model pou swiv nan nouvo medya yo” paske gen sèten nan apwòch yo – ke moun tap eseye pou premye fwa – ki bay ti ratman. Te manke kowòdinasyon e konpreyansyon sou jan pou yo fè izaj ak zouti yo, e sa vin konplike efò ki tap fèt lan, paregzanp. Anplis de sa, rapò an revele kòman, menm jan ak lòt kriz sou la tè, radyo an te kontinye okipe premyè plas kòm zouti ki pi efikas lan pou satisfè bezwen popilasyon lokal lan nan zafè kominikasyon.

“Nou te toujou konn sa: youn nan pi bon mwayen pou kominike ak popilasyon ki afekte yo nan yon sityasyon kriz se avèk emisyon radyo. Dapre sa nou konstate ann Ayiti, teknoloji kap fèk parèt yo non sèlman te gen yon enpak pou kont pa yo sou jan enfòmasyon an te difize, men tou yo fè anpil pou radyo kapab difize sou yon pi gwo sifas epi pou li pi efikas tou,” dapre Mark Frohardt, vis prezidan pou pwogram imanitè nan Internews.

Rapò an gen ladan l yon seri rekòmandasyon pou gwoup teknoloji yo, pou dèvlòpman medya yo e pou òganizasyon imanitè, gouvènnman nasyonal e bayèdefon sou jan yo kapab kowòdone travay yo pi byen lè yo gen travay relèvman ki pou fèt apre yon katastwòf.

Pou ou kapab jwenn rapò an avèk tout rekòmandasyon li fè yo, silvouplè ale nan adrès www.kflinks.com/haitireport.

Ransèyman sou Fondasyon John S. e James L. Knight
Fondasyon John S. ak James L. Knight lan fè domèn jounalism lan avanse nan epòk nimerik lan e li fè envestisman nan kominote kote de frè Knight yo te pwopriyetè jounal. Fondasyon Knight lan konsantre sou pwojè ki fè pwomosyon kominote ki kenbe tèt yo enfòme et angaje e pwojè ki mennen nan chanjman ki transfòme bagay yo toutbon vre. Pou piplis enfòmasyon, silvouplè vizite sit www.knightfoundation.org.


Related Links: News Release in English | French | Creole and Publication in English | French | Creole. Link to English Infographic by Wm. Pitzer for Knight Foundation.

About the John S. and James L. Knight Foundation

Knight Foundation supports transformational ideas that promote quality journalism, advance media innovation, engage communities and foster the arts. We believe that democracy thrives when people and communities are informed and engaged. For more, visit www.knightfoundation.org.