Knight Arts Challenge FAQ - Creole

Knight Arts Challenge la se yon apèl ouvè pou pwojè ki angaje e ede a anrichi vil Akron, Detroit, Miami avèk St. Paul gras a atizay

APLIKASYON

 • Ki lè peryòd aplikasyon an ap kòmanse?

 • Kouman règ yo pati?

 • Èske se òganizasyon benevòl ouswa enstitisyon edikasyonèl sèlman ki dwe aplike?

 • Èske ou oblije sitwayen Ameriken pou ou aplike?

 • Èske ou dwe gen 18an minimòm pou ou kapab aplike?

 • Èske mwen menm oubyen òganizasyon mwen an oblije gen baz li nan Akron, Detroit oubyen Miami?

 • Ki diferans ki genyen ant yon aplikasyon e yon “Pwopozisyon Konplè”?

 • Konbyen aplikasyon mwen kab soumèt?

 • Konbyen lajan mwen kapab mande?

 • Èske mwen kapab ajoute atachman a ide inisyal mwen an?

 • Èske mwen oblije genyen yon lèt sipò si lide mwen an depann de yon lòt òganizasyon oswa yon lòt patnè?

MATCHING

 • Kisa yon “challenge grant” ye?

 • Kisa ou antann pa “jwenn lòt sous finansman pou matche”don fondasyon an?

 • Èske fon matching yo kapab vini de lajan pa mwen oswa de lajan ki te deja la andedan òganizasyon mwen an?

 • A ki moman matching fon an dwe fèt?

 • Èske matching lan se toujou 1 dola pou chak dola?

 • Èske Knight ede mwen jwenn fon pou matching?

PWOSESIS LA

 • Kisa ke yo konsidere kòm ATIZAY?

 • Kòman pou mwen konnen lè ke pwojè mwen an matche avèk lide ou a sou koze atizay oswa inovasyon?

 • Kisa priyorite finansman Knight yo ye?

 • Kiyès ki pral revize soumisyon mwen an?

 • Ak ki kritè yo pral sèvi pou evalye soumisyon yo?

 • Èske mwen kapab toujou aplike si pwojè mwen an se jis yon lide ke li ye?

 • Ki lè y ap fè n konnen ki moun ki genyen?

 • Konbyen tan sa ap pran yo fè nou konnen kote aplikasyon nou an rive?

 • Si pwopozisyon mwen an pa aksepte, èske m’ap konnen pou ki rezon?

 • Si mwen te deja genyen avan, èske mwen kapab aplike ankò?

 • Ki kote mwen kab jwenn enfòmasyon sou pwojè ki te genyen deja?

 • Mwen li lis kesyon moun poze souvan yo. Kouman pou m fè pou m aprann plis sou konkou a pou m kab fè pwojè m nan vin pi konpetif?

 • Kilès pou m kontakte si m gen yon kesyon?

Mèsi!