Knight Arts Challenge FAQ - Hmong

Txoj Haujlwm Knight Arts Challenge yog ib txoj haujlwm sib tw kob nyiaj pab txhawb rau cov haujlwm nyob hauv cov nroog Akron, Detroit and Miami los ntawm txoj haujlwm txuj ci.

KEV THOV

 • Lub sijhawm qhib thov yog thaum twg?

 • Cov cai no yog dab tsi?

 • Tsuas yog cov chaw haujlwm pab neeg txom nyem lossis cov chaw qhia ntawv thiaj thov tau xwb puas yog?

 • Koj puas yuav tsum yog neeg xam xaj Meskas thiaj thov tau?

 • Koj puas yuav tsum muaj hnub nyoog tsawg kawg 18 xyoo thiaj thov tau?

 • Kuv lossis kuv lub koom haum puas yuav tsum tau ua raws li Akron, Detroit lossis Miami?

 • Daim ntawv thov thiab ib "daim ntawv thov txhij txhua" sib txawv licas?

 • Kuv tuaj yeem xa daim ntawv thov tau ntau npaum licas?

 • Kuv tuaj yeem thov cov nyiaj tau ntau npaum licas?

 • Kuv puas tuaj yeem muab kuv cov tswv yim thaum xub thawj tso ntxiv nrog tau?

 • Kuv puas yuav tsum muaj ib tsab ntawv pab txhawb yog kuv lub tswv yim tshwm sim los ntawm ib lub chaw ua haujlwm lossis ib feem neeg sib koom tes ua ke?

KEV NRHIAV NYIAJ KOM TAU SIB NPAUG

 • "Kev sib tw kob nyiaj pab dawb" yog dab tsi?

 • "Kev nrhiav lwm kob nyiaj kom npaum li" kob nyiaj pab los ntawm lub koom haum, qhov no koj ntaus nqi licas?

 • Kob nyiaj sib pab kom sib npaum puas yog kuv tus kheej cov nyiaj lossis cov nyiaj qub los ntawm kuv lub chaw haujlwm?

 • Nyob rau kis twg thiaj li yuav tsum muaj kob nyiaj sib pab kom sib npaug?

 • Nws puas yog $1 toj $1?

 • Knight puas pab kuv nrhiav kob nyiaj kom tau sib npaug?

TXHEEJ TXHEEM

 • TXUJ CI raug txiav txim tias yog feem dab tsi?

 • Kuv yuav paub licas tias kuv daim ntawv thov phim rau koj lub tswv yim txuj ci lossis lub tswv yim tshiab?

 • Knight cov nyiaj pab yuav raug pab rau cov haujlwm tseem ceeb dab tsi?

 • Leej twg yuav saib xyuas kuv qhov tso npe nkag mus?

 • Cov qauv uas lawv yuav siv coj los tshuaj ntsuam xyuas yog dab tsi?

 • Yog kuv txoj haujlwm tsuas yog ib lub tswv yim xwb kuv tseem puas tuaj yeem thov tau?

 • Yuav tshaj tawm cov neeg yeej qhov kev sib tw rau thaum twg?

 • Peb yuav paub qhov kev txiav txim siab txog peb daim ntawv thov sai npaum licas?

 • Yog kuv daim ntawv thov raug tsis kam lees, kuv yuav paub tias yog vim licas?

 • Yog ua ntej dhau los kuv yeej qhov kev sib tw lawm, kuv puas tuaj yeem thov tau ntxiv?

 • Kuv yuav nrhiav cov ntaub ntawv hais txog cov tswv yim uas yeej qhov kev tw yav dhau los tau licas?

 • Kuv tau nyeem los ntawm cov FAQ. Kuv tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv rau hauv kev sib tw lossis ua rau kuv lub tswv yim ntau dua kev sib tw?

 • Yog kuv muaj lus nug kuv yuav hu rau leej twg?